Category: Aktualnosci (page 1 of 2)

Zawiadomienie o warsztatach

Bank Żywności w Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie informują, że dnia 21.11.2018r. w godz. 9:00 – 11:00 odbędzie się warsztat dot. niemarnowania żywności

Czytaj dalej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w  Grudziądzu do Organizacji Partnerskiej Lokalnej Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 3 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

Czytaj dalej

Ograniczenie godzin pracy Punktu Informacyjnego

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie informuje, że w dniach 1.06.2018-8.06.2018 nieczynny będzie Punkt Informacyjny znajdujący się w Szkole nr 5 przy ulicy Dworcowej 20/22.

Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

Klub Integracji Społecznej zaprasza na spotkanie osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy na spotkanie w dniu 28.05.2018 o godzinie 10:00.

Oferujemy:

 • spotkanie z doradcą zawodowym,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne, itp.)

Miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa | Chełmno, Kamionka 3

Zapraszamy!

Kierownik KIS

Wojciech Strzelecki

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom

W dniu 26.04.2018r. o godz. 15.30 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Dworcowa 20  w Chełmnie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom.

Bardzo serdecznie zapraszamy!!!
Zarząd Stowarzyszenia

Ty też możesz pomóc! Liczy się każda złotówka!

Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych przystępujemy do pozyskiwania środków z 1 % na cele statutowe naszego Stowarzyszenia. Pragniemy , aby Państwo wsparli naszą organizację w miarę swoich możliwości. Ważna jest dla nas każda , nawet najmniejsza kwota pieniędzy. W związku z tym serdecznie Państwa prosimy o zapoznanie się z krótkim sprawozdaniem z naszej działalności na terenie Chełmna i powiatu chełmińskiego w ciągu kilkunastu lat. Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom działa od 2001 roku. Zgodnie z celami statutowymi wykonujemy: “działalność w zakresie ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ,uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych.

Powyższe cele realizujemy poprzez instytucje zadaniowe  i grupy:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • Klub Integracji Społecznej,
 • grupa ds. uzależnień,
 • grupa ds. bezrobocia,
 • grupa ds. Niepełnosprawności,
 • oraz Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

Stowarzyszenie jest także współorganizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto  Stowarzyszenie bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W ramach tego zajmujemy się dystrybucją żywności dla najuboższych mieszkańców naszego miasta. Wspieramy osoby i rodziny najbardziej potrzebujące i w trudnej sytuacji życiowej.

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom jest autorem wielu projektów, inicjatyw obozów terapeutycznych skierowanych do dorosłych i dzieci (w tym autystycznych i z niepełnosprawnością intelektualną), organizatorem szkoleń i miejscem staży , robót publicznych dla osób bezrobotnych.

Zapraszamy Państwa do Biura w Szkole Specjalnej nr 5, ul. Dworcowa 20 w Chełmnie i do poznania strony internetowej www.ludzie-ludziom.org w celu uzyskania szczegółowych informacji o naszej działalności.

ZARZĄD  Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Targi pracy “Strefa pracy”

Od szkolenia do zatrudnienia – YEI

Zawiadomienie o warsztatach

Bank Żywności w Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie informują, że dnia 21.11.2017r. w godz. 9:00 – 11:00 odbędzie się warsztat dot. zdrowego odżywiania.

Warsztaty przeznaczone są dla osób korzystających z pomocy żywnościowej otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, której dystrybucją zajmuję się Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom.

Miejsce spotkania:

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza UM Chełmno

ul. Kamionka 3

86-200 Chełmno

 

Więcej informacji można uzyskać u pracownika socjalnego lub kontaktując się z Bankiem Żywności w Grudziądzu tel. 600 309 222.

Projekt realizowany w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2017.

Spotkanie informacyjne

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie- Ludziom w Chełmnie zawiadamia, że w dniu 16 października 2017 roku o godz.16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne członków  Stowarzyszenia w świetlicy w Szkole nr 5 przy ulicy Dworcowej 20/22.

Temat spotkania: Informacja o bieżącej działalności i decyzjach Zarządu.

Zapraszamy!

Zmiana lokalizacji biura Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom uprzejmie informuje, że od dnia 02.10.2017r., nastąpiła zmiana lokalizacji biura Stowarzyszenia z Os. M. C. Skłodowskiej 4, na ul. Dworcową 20/22 w Chełmnie (Szkoła nr 5).

Informacja – Wydawanie żywności

 

STOWARZYSZENIE  LUDZIE-LUDZIOM informuje, że wydawanie żywności w ramach PROGRAMU POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 odbędzie się w magazynie przy ulicy Biskupiej 23 a w następujących dniach:

 • 28.09.2017 (czwartek) w godz. 8.30 – 16.00
 • 29.09.2017 (piątek) w godz. 8.00 – 15.00

Informacja – Pomoc Żywnościowa

 

Bank Żywności w Grudziądzu informuje, że na podstawie decyzji MRPIPS z dnia 13.09.2017 r. następuje zmiana Wytycznych do POPŻ Podprogram 2017.

Do zestawu rocznego zostają dodane dwa nowe produkty:

 1. Miód wielokwiatowy 0,4 l /osobę
 2. Kabanosy wieprzowe   0,36 kg /osobę

Zmiana numeru konta bankowego

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie, uprzejmie informuje o zmianie numeru konta Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałą z dnia 13.09.2017r.

I tak od dnia 14.09.2017r., obowiązujące konto Stowarzyszenia to:

Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie Placówka nr 223
39116022020000000333610553

Walne zebranie – 11.05.2017

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie informuje, że w dniu 11.05.2017r. o godz. 16.30 w Restauracji “Relaks”, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom w Chełmnie

Czytaj dalej

Walne zebranie sprawozdawcze – 16.03.2017

Zarząd Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie informuje, że w dniu 16.03.2017r. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia – Os. Curie-Skłodowskiej 4 w Chełmnie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Czytaj dalej

Zawiadomienie o warsztatach

logo-3-elementyjpg-1

Bank Żywności w Grudziądzu oraz MOPS w Chełmnie informują, że dnia 27.02.2017r. w godz. 9:30 – 11:30 odbędzie się warsztat dietetyczny pt. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Osoby biorące udział w warsztacie proszone są o dokonanie zapisu żywieniowego z 2-3 dni (np. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, produkty i napoje spożywane między posiłkami).

Warsztaty przeznaczone są dla osób korzystających z pomocy żywnościowej otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, której dystrybucją zajmuję się Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom.

Miejsce odbycia się spotkania:

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza UM Chełmno

Kamionka 3

86-200 Chełmno

Więcej informacji można uzyskać u pracownika socjalnego lub kontaktując się z Bankiem Żywności w Grudziądzu tel. 600 309 222.

Projekt realizowany w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2016.

bank

Informacja

logo-3-elementyjpg-1

Na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i Beneficjentów a dotyczących działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanych z EFNP wprowadza się następujące zmiany od dnia 1.01.2017 roku:

Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa – harmonogram

W chwili obecnej Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom jest w trakcie dystrybucji żywności w ramach POPŻ do miesiąca czerwca  2017 r.

W miesiącu listopadzie br. wydawanie żywności odbędzie się w magazynie OPL na  ul. Biskupiej 23a  w Chełmnie w dniach:

 • 24 listopada 2016 w godzinach 8.30 – 16.00
 • 25 listopada 2016 w godzinach 8.00 – 15.00

Diagnoza obszaru LSR

Przedstawiamy Państwu do konsultacji ROZDZIAŁ III. Lokalnej Strategii Rozwoju „DIAGNOZA- OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI” wersję przyjętą przez zespół roboczy ds. LSR (pobierz plik PDF)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Prezentacje ze Spotkania konsultacyjno-informacyjnego

W zakładce do pobrania znajdują się prezentacje ze Spotkania konsultacyjno-informacyjnego z mieszkańcami Chełmna w ramach projektu „Działaj normalnie-czyli lokalnie!”, które odbyło się 2 lutego.

Zmiana pracy godzin biura

Z powodu choroby dyżur pracownika w biurze w dniu jutrzejszym (11.02.2016) zostaje odwołany. Na kolejnych dyżurach pracownikiem dyżurującym będzie pan Maciej Kowalski.

Informacje o warsztatach

W zakładce WARSZTATY znajdują się materiały dotyczące problemów zdiagnozowanych w trakcie „Warsztatowego spotkania zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna”, które odbyło się 12.01.2016 r.

Kolejne spotkanie poświęcone analizie SWOT odbędzie się we wtorek 19 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Dominikańskiej 35.

Older posts

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.