Konferencja ta (3 dniowa), jak i 21 poprzednich jej edycji poświęcona była promowaniu najnowocześniejszej teorii i praktyki Gentle Teaching w budowaniu specyficznych relacji pomiędzy opiekunem a podopiecznym, nauczycielem a uczniem z niepełnosprawnością, nauczycielem specjalnym a osobami dorosłymi z różnoraką niepełnosprawnością w zakresie wsparcia i opieki, oraz nabywania umiejętności także zawodowych niezbędnych do podjęcia odpowiedniej pracy, opartych na założeniach Gentle Teaching (specyficzna relacja z podopiecznym wykluczająca wszelkie formy represji, zorientowanej na osobę z niepełnosprawnością). Część wystąpień wybitnych naukowców z USA, Brazylii, Belgii i Holandii oraz 4 panele szkoleniowodyskusyjne, dotyczyły także wskazań do konstruowania nowoczesnego modelu systemu opieki społecznej, obejmującego nie tylko osoby z niepełnosprawnościami ale narażonych na czynniki powodujące wykluczenie społeczne (ekskluzję), w oparciu o partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Uczestnictwo w powyższej konferencji pozwoliło nabyć nową wiedzę i wymienić doświadczenia oraz ugruntować pozycję specjalistów z Polski – siedmiu wolontariuszom – oligofrenopedagogom i 1 pracownicy – psycholożka stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie w środowisku specjalistów z całego świata w zakresie wdrażania Gentle Teaching jako podstawy budowania systemu przeciwdziałania ekskluzji społecznej, również w naszym regionie. Skutkuje to nabyciem nowej wiedzy i wymiany doświadczeń oraz ugruntowaniem pozycji specjalistów z Polski – w środowisku specjalistów z całego świata (około 400 uczestników konferencji z 48 krajów). Zaprezentowany został – film – prezentacja  z tego zakresu  z panelem dyskusyjnym w dniu 5 września 2023r., wraz z rozdaniem przygotowanych materiałów promocyjnych (kalendarze Gentle Teaching, zakładek do książek), ze stosownym ologowaniem mecenasów  udziału specjalistów w tej konferencji, a więc Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Gminy Miasta Chełmna i Powiatu Chełmińskiego, bez których pomocy nie byłoby możliwości uczestnictwa specjalistów z naszego regionu w tej konferencji.