HISTORIA STOWARZYSZENIA LUDZIE – LUDZIOM W CHEŁMNIE

Idea założenia Stowarzyszenia, wynikająca z chęci niesienia pomocy osobom uzależnionym pojawiła się w głowach i sercach założycieli w
2000 roku. Wtedy to grupa terapeutów od spraw uzależnień projektując swoje działania dotyczące profilaktyki, przeciwdziałania oraz wychodzenia z nałogów, postanowiło utworzyć stowarzyszenie o celach zbieżnych z ich aktywnością.

W skład Komitetu Założycielskiego weszli Panowie Ryszard Kraska, Ryszard Mróz oraz Zbigniew Wróbel – pierwszy Prezes Stowarzyszenia, reprezentujący szerszą, kilkunastoosobową grupę założycieli.

Po złożeniu wniosku rejestrowego do Krajowego Rejestru Sadowego, oraz zakończeniu całej procedury formalnej, Stowarzyszenie w dniu 5 lipca 2001roku rozpoczęło swą działalność.

Pierwotna nazwa Stowarzyszenia brzmiała: Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom na Rzecz Pomocy Ofiarom Uzależnień. Już wtedy skrystalizował się pierwszy skład Zarządu i członków. Początki nie były łatwe, gdyż Stowarzyszenie przecierało szlaki, uczyło się od podstaw pracy z ludźmi, współpracy z innymi instytucjami, władzami, co w tej chwili – po 15 latach jest oczywiste.

Do programów z tego okresu, które na stałe wpisały się w działalność Stowarzyszenia można zaliczyć: cykl modułów profilaktycznych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich z terenu powiatu chełmińskiego pod nazwą „Alkohol, narkotyki – zagrożenia”. Później występowały one pod zmienioną nazwą „Umiem mówić nie”. Uczniowie tychże szkół byli informowani o zagrożeniach i skutkach wielorakich uzależnień. Kolejne to „Bezalkoholowe Biesiady Rodzinne”. Ta inicjatywa miała kilka edycji do roku 2003. Bierność wobec alkoholu – „Impreza bez kieliszka”, spotykała się z entuzjazmem, o czym świadczyła frekwencja ok. 70 osób z całego województwa kujawsko – pomorskiego. Stowarzyszenie kilkukrotnie było także fundatorem odblasków dla młodzieży gimnazjalnej z całego powiatu w ramach profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działalność społeczna członków pierwszych lat Stowarzyszenia, przyczyniła się również do utworzenia w Chełmnie Punktu Pierwszego Kontaktu dla osób z problemami uzależnień i współuzależnień, oraz coroczne, organizowane do 2006 roku, obozy wypoczynkowo – terapeutyczne integrujące dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym, organizowanych w ramach dotacji konkursowych przez Miasto Chełmna. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli i uczestniczą do tej pory, w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a posiadając odpowiednie kwalifikacje są angażowani do pracy w Punktach Konsultacyjnych dot. uzależnień i współuzależnień.

Początek roku 2004 przyniósł szeroko idące zmiany dla Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom Na Rzecz Pomocy Ofiarom Uzależnień. Organizacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Zmieniła także nazwę na: Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom, wzbogacając statut o cele dotyczące problematyki bezrobocia, działalności charytatywnej i niepełnosprawności.

W roku 2004 Stowarzyszenie liczyło już około 90 osób. Powstały nowe grupy tj. grupa do spraw bezrobotnych, niepełnosprawnych i przemocy w rodzinie. To właśnie te zmiany były przełomem w działaniach Stowarzyszenia. Poprzez odpowiedni sposób pracy, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, wzbudziliśmy zaufanie Chełmnian, czuliśmy i cały czas czujemy, że jesteśmy potrzebni, wychodzimy z programami aktywizacyjnymi, edukacyjnymi, integrujemy i wspieramy.

Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w ciągu swej działalności podjęło współpracę z licznymi instytucjami i ją kontynuuje. Warto wspomnieć o współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, która pozwoliła na utworzenie Programu Opieki i Terapii Środowiskowej dla Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi, czy urządzenie „Sali Doświadczania Świata” wraz z zakupem części specjalistycznego sprzętu do prowadzenia terapii poliensorycznej snoezelen, we współpracy ze specjalistami z Holandii. Opracowanie takiego Programu Środowiskowego miało na celu stworzenie systemu opieki diagnostyczno – terapeutycznej nad dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami w środowisku pozaszkolnym. Działania w ramach Programu środowiskowego są kompleksowe począwszy do wydawania bezpłatnego kwartalnika „Kacperek” poprzez Punkt Konsultacyjny, zajęcia integracyjno – edukacyjne grupowe oraz indywidualne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, obozy szkoleniowo – terapeutyczne (8 edycji) i skończywszy na prowadzeniu grupy samopomocowej dla rodziców. Stowarzyszenie L-L ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem „Samen Delen” z Holandii, czego owocem jest m.in. zorganizowanie 12 specjalistycznych kursów dla oligofrenopedagogów chełmińskich w Polsce i w Holandii (ostatni w zeszłym roku – trwający 2 lata z zakresu Gentle Teaching dla siedmiu pedagogów z Chełmna), a także zaopatrzenie w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny wielu rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością i autyzmem.

Stowarzyszenie z dumą może pochwalić się założeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2004r., we ścisłej współpracy i wielkiej pomocy Starostwa Powiatowego w Chełmnie i współtworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2008r. Powołanie takich placówek było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu terytorialnego – powiatu chełmińskiego i środków z Urzędu Marszałkowskiego.

WTZ otaczają codzienną opieką 30 osób niepełnoprawnych intelektualnie z Chełmna i powiatu chełmińskiego. Głównym zadaniem Warsztatów jest rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa podopiecznych pod okiem instruktorów terapii zajęciowej. Nasi uczestnicy biorą czynny udział w licznych, projektach, konkursach, wyjazdach, szkoleniach. Uczestniczą w życiu kulturowym swojej społeczności lokalnej. Takie inicjatywy umożliwią im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie oraz podjęciu pracy o charakterze odpowiadającym ich możliwościom fizycznym i intelektualnym.

Inicjatywa założenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie zrodziła się w Stowarzyszeniu w trosce o kontynuację rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Przygotowania do rozpoczęcia działalności zakładu trwały dwa lata. Powstanie ZAZ w Drzonowie było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu i otwartości na tę inicjatywę ze strony Gminy Lisewo i wójta – Jerzego Cabaja. Obecnie ZAZ zatrudnia 56 osób z terenu powiatu chełmińskiego: z czego 44 osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 12 pracowników personelu.

Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności to grupa, której najtrudniej znaleźć pracę, oraz przełamać barierę wykluczenia społecznego i bierności zawodowej. Socjalny wymiar funkcji zatrudnieniowej zakładów aktywności zawodowej przejawia się więc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom ma swoje osiągnięcia również na polu przeciwdziałania bezrobociu. Do tych można zaliczyć Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia, Powiatowego urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego. PIK ukierunkowany jest na wsparcie osób bezrobotnych, poprzez: udostępnienie usług rynku pracy, aktualnych szkoleń, giełd pracy, Internetu, sprzętu biurowego, oraz pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych. Przy Stowarzyszeniu funkcjonuje również Klub Wsparcia Społecznego (grupa nieformalna), który jest otwarty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oferując bogaty wachlarz zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez różne instytucje szkoleniowe. Rezultatem tych działań w 2006 roku było utworzenie pierwszej w tamtym czasie Spółdzielni Socjalnej – pierwszej w województwie kujawsko – pomorskim, gdzie członkami i założycielami zostali członkowie tego Klubu. W latach 2008/2009 w Klubie realizowano dwa projekty systemowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Podnieś głowę – potrafisz” oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej „Aktywni zawodowo”. Przeszkolono wówczas ok. 80 osób powiatu chełmińskiego przygotowując ich do podjęcia zatrudnienia.

Warto dodać, iż w siedzibie Stowarzyszenia na os. M.C. Skłodowskiej 4, prężnie działa grupa osób głuchoniemych – już od 2005 roku. Osoby dotknięte tą niepełnosprawnością spotykają się raz w tygodniu z opiekunem grupy – Panią Barbarą Sumeracką – tłumaczem języka migowego. Oprócz cotygodniowych spotkań członkowie grupy biorą udział w wyjazdach integracyjno – edukacyjnych, oraz brali udział w projekcie w 2008 i 2009 roku „Pokonaj bariery – wykorzystaj szanse” przy współpracy w PCPR w Chełmnie, finansowanym ze środków UE. Projekt ukierunkowany był przede wszystkim na zajęcia edukacyjne – komputerowe, doradztwo zawodowe, wizażu oraz wyjazdy do zakładów pracy chronionej. Zaowocował on zatrudnieniem 3 osób głuchoniemych. W kolejnych edycjach tego projektu – do 2014r. corocznie udział brało 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną z całego powiatu chełmińskiego.

W latach 2010 i 2011, Stowarzyszenie realizowało projekty: „Recykling szansą dla wielu” oraz „Recykling szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych”, dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu chełmińskiego w ramach środków z Unii Europejskiej.
Warto wspomnieć także o projektach takich jak „Siedem Znaków Czasu – Plener Artystyczny o zasięgu województwa , czy Festyn Zabawa i Praca (projekt partnerski z instytucjami z terenu powiatu chełmińskiego pracującymi z osobami niepełnosprawnymi ), realizowanych po kilka edycji ze wsparciem finansowym Miasta Chełmna i powiatu chełmińskiego.

Stowarzyszenie Ludzie –Ludziom samo przygotowuje kadry pedagogiczne dzięki utworzeniu Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu osób dorosłych w formach pozaszkolnych. NCKU współpracowało i współpracuje z instytucjami lokalnymi, regionalnymi oraz wybitnymi wykładowcami z Holandii (Iemke Wakkers, Herman Thomassen, Floris van Kamer) i z Polski.

Od kwietnia 2011 roku Stowarzyszenie zajmuje się dystrybucją żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Banku Żywności i swym wsparciem, obejmuje każdego roku około 1.900 osób. Nie sposób nie wymienić w tym miejscu ofiarnej pracy Pani Doroty Strzeleckiej i Ewy Szlenk.

Oprócz wspólnych przedsięwzięć członkowie również reprezentują całą organizację, w indywidualnych wyjazdach. Taką pracę podjął Pan Ryszard Mróz, lider grupy ds. uzależnień. Od kilu lat bierze udział w prestiżowym projekcie „Żywa Książka”, organizowanym co roku we Wrocławiu, a od 2 lat także w Chełmnie – we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.

Za działalność na niwie społecznej, w 2012r. troje członków Stowarzyszenia – Panie Katarzyna Jakimowski, Barbara Jach oraz Pan Dariusz Jach uhonorowani zostali nagrodą „Stalowego Anioła”, przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Wraz z Fundacją „Trzech Muszkieterów” Intermarche Chełmno, Stowarzyszenie realizuje od dwóch lat Powiatową Spartakiadę Przedszkoli. Z inicjatywy tej Fundacji Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom otrzymało dwukrotnie – w 2013 i 2014r., nagrodę pieniężną na cele statutowe dla najaktywniejszej organizacji pozarządowej.

Najnowszym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest rozpoczęcie prac nad powołaniem na bazie Stowarzyszenia w partnerstwie z Gminą Miasta Chełmna, partnerami społecznymi, podmiotami gospodarczymi i mieszkańcami Gminy Miasta Chełmna Lokalnej Grupy Działania w celu opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Obecnie Stowarzyszenie składa się z 70 członków.

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

  • Wojciech Strzelecki – Prezes,
  • Dariusz Jach – Wiceprezes,
  • Agnieszka Kleist – Skarbnik,
  • Joanna Sierosławska – Sekretarz,
  • Katarzyna Lubańska – członek.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Sławomir Cieślicki,
  • Elżbieta Chęsy,
  • Danuta Żuchowska.