Gorąco zachęcamy do przekazania 1% z podatku PIT na rzecz Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom!

Klikając w poniższy banner będziesz mógł pobrać darmowy program do rozliczenia PIT:

PIT Online rozliczysz dzięki
Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w dniach od 11 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt:

“Grupa samopomocowa rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem”

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem.

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie aktywności rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem, oraz w/w dzieci w zakresie społecznym oraz wzrost motywacji do samodzielnego rozwiązywania problemów opieki i terapii w środowisku rodzinnym. Projekt jest skierowany do 20 uczestników (rodziców i dzieci), mieszkańców miasta Chełmna.

W ramach projektu przewiduje się znaczące wsparcie grup defaworyzowanych wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to wsparcie 10 osób (w większości kobiet) – rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem, mieszkańców Chełmna. Wsparcie będzie również kierowane do ich dzieci – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakłada się wzrost aktywności społecznej u 80% uczestników projektu.

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne nt. najnowocześniejszych metod opieki i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w warunkach domowych. Nastąpi też zwiększenie ich motywacji do samodzielnego, aktywnego poszukiwania pomocy oraz ugruntowanie postaw samopomocy i kooperacji w środowisku osób z niepełnosprawnościami w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z niepełnosprawności.

Dzięki projektowi nastąpi też:

  1. Zwiększenie motywacji do samodzielnego, aktywnego poszukiwania pomocy oraz nowoczesnych rozwiązań w zakresie opieki i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w warunkach domowych.
  2. Zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych nt. najnowocześniejszych metod opieki i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w warunkach domowych.
  3. Ugruntowanie postaw samopomocy i kooperacji.

Wartość projektu:

51 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

48 850,00 zł

Biuro Projektu – Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno,  Tel. 56 686 24 85

 

Projekt jest realizowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020


Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w dniach od 11 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt:

Szkoła społecznych liderów trzeźwienia “Pierwszy Kontakt”

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Celem realizowanego projektu  jest zdobycie przez uczestników projektu umiejętności pomagających w radzeniu sobie z problemami dotykającymi rodziny zagrożone alkoholizmem i w konsekwencji ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz nabycie kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) przez 8 osób uczestniczących w projekcie.  Projekt jest skierowany do 10 uczestników, mieszkańców miasta Chełmna.

Celem głównym jest organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna w celu poprawy jakości życia osób z problemem alkoholowym i ich otoczenia w zakresie radzenia sobie z uzależnieniem.

W ramach projektu przewiduje się znaczące wsparcie grup defaworyzowanych wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to wsparcie 10 osób z rodzin zagrożonych alkoholizmem, mieszkańców Chełmna. Zakłada się wzrost aktywności społecznej u 80% uczestników projektu.

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę z zakresu radzenia sobie z uzależnieniem, prawidłowych relacji rodzinnych i funkcjonowania rodziny. Zostaną zachęceni do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa.

Dzięki projektowi nastąpi też:

  1. Zwiększenie aktywności osób – niepijących alkoholików i osób współuzależnionych w zakresie działalności samopomocowej i wzajemnościowej na rzecz innych osób z problemem alkoholowym.
  2. Wypracowanie skutecznej formuły działań profilaktycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.
  3. Ugruntowanie postaw abstynenckich oraz nabycie umiejętności aktywnego radzenia sobie z problemem alkoholowym.

Wartość projektu:

52 705,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

50 000,00 zł

Biuro Projektu – Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno,  Tel. 56 686 24 85

Projekt jest realizowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020