The Gentle Teaching International Conference, Termas de São Pedro do Sul – Portugal on September 4-6th, 2023.

Konferencja ta (3 dniowa), jak i 21 poprzednich jej edycji poświęcona była promowaniu najnowocześniejszej teorii i praktyki Gentle Teaching w budowaniu specyficznych relacji pomiędzy opiekunem a podopiecznym, nauczycielem a uczniem z niepełnosprawnością, nauczycielem specjalnym a osobami dorosłymi z różnoraką niepełnosprawnością w zakresie wsparcia i opieki, oraz nabywania umiejętności także zawodowych niezbędnych do podjęcia odpowiedniej pracy, opartych na założeniach Gentle Teaching (specyficzna relacja z podopiecznym wykluczająca wszelkie formy represji, zorientowanej na osobę z niepełnosprawnością). Część wystąpień wybitnych naukowców z USA, Brazylii, Belgii i Holandii oraz 4 panele szkoleniowodyskusyjne, dotyczyły także wskazań do konstruowania nowoczesnego modelu systemu opieki społecznej, obejmującego nie tylko osoby z niepełnosprawnościami ale narażonych na czynniki powodujące wykluczenie społeczne (ekskluzję), w oparciu o partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Uczestnictwo w powyższej konferencji pozwoliło nabyć nową wiedzę i wymienić doświadczenia oraz ugruntować pozycję specjalistów z Polski – siedmiu wolontariuszom – oligofrenopedagogom i 1 pracownicy – psycholożka stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie w środowisku specjalistów z całego świata w zakresie wdrażania Gentle Teaching jako podstawy budowania systemu przeciwdziałania ekskluzji społecznej, również w naszym regionie. Skutkuje to nabyciem nowej wiedzy i wymiany doświadczeń oraz ugruntowaniem pozycji specjalistów z Polski – w środowisku specjalistów z całego świata (około 400 uczestników konferencji z 48 krajów). Zaprezentowany został – film – prezentacja  z tego zakresu  z panelem dyskusyjnym w dniu 5 września 2023r., wraz z rozdaniem przygotowanych materiałów promocyjnych (kalendarze Gentle Teaching, zakładek do książek), ze stosownym ologowaniem mecenasów  udziału specjalistów w tej konferencji, a więc Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Gminy Miasta Chełmna i Powiatu Chełmińskiego, bez których pomocy nie byłoby możliwości uczestnictwa specjalistów z naszego regionu w tej konferencji.

 

Gorąco zachęcamy do przekazania 1% z podatku PIT na rzecz Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom!

Klikając w poniższy banner będziesz mógł pobrać darmowy program do rozliczenia PIT:

PIT Online rozliczysz dzięki
Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom ogłasza nabór chętnych do projektu:

BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – osób z niepełnosprawnością z terenu objętego LSR oraz do JST miasta Chełmno i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie miasta Chełmno.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz zwiększenie aktywności w zakresie społecznym przez: 2 podmioty ekonomii społecznej i JST miasta Chełmno oraz 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników projektu, mieszkańców miasta Chełmna poprzez zainicjowanie działań mających na celu wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno.

Warunki uczestnictwa dla osób:

 1. zamieszkiwanie na obszarze LGD Chełmno (miasto Chełmno)
 2. status osoby niepełnosprawnej
 3. Uczestnictwo tylko w jednym projekcie objętym grantem w naborze 2022/G/3E

Warunki uczestnictwa dla JST i PES:

 1. działalność na terenie miasta Chełmna

Wnioski o zakwalifikowanie do udziału w projekcie można składać bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia (biurze projektu), w dniach od 28 lutego do 4 marca, w godzinach pracy biura od 9 do 13-tej.

W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, rekrutacja zostanie przedłużona do 12 marca.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w biurze projektu – Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom  Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, pod nr Tel. 56 686 24 85 lub na stronie internetowej stowarzyszenia: www.ludzie-ludziom.org

Projekt jest realizowany w okresie od 21.02.2022 r. do 20.06.2022 r.  ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w dniach od 21 lutego 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. realizuje projekt:

BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – osób z niepełnosprawnością z terenu objętego LSR oraz do JST miasta Chełmna i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie miasta.

Celem realizowanego projektu  jest podniesienie wiedzy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz zwiększenie aktywności w zakresie społecznym przez podmioty ekonomii społecznej i JST miasta Chełmna oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników projektu, mieszkańców miasta Chełmna. Cel zostanie osiągnięty poprzez zainicjowanie działań mających na celu wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno.

W ramach projektu przewiduje się znaczące wsparcie osób z grup defaworyzowanych wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to 12 osób, mieszkańców Chełmna, osób z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakłada się wzrost aktywności społecznej u 66,6% uczestników projektu.

Planowane efekty:

Dzięki projektowi uczestnicy zwiększą swoją aktywność w zakresie społecznym oraz wzmocnią poczucie własnej wartości. Uzyskają to dzięki uczestnictwu w prowadzonych w ramach projektu warsztatach.

Dzięki projektowi nastąpi też:

 1. Powołanie partnerstwa publiczno społecznego.
 2. Opracowanie diagnozy potrzeb i możliwości powołania klastra społecznego w Chełmnie.

Wartość projektu:

49 037,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

48 585,15 zł

Biuro Projektu – Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno,  Tel. 56 686 24 85

Projekt jest realizowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

 

 

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w dniach od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. realizuje projekt:

KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE HORYZONTY”

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – młodzieży z problemem  niepełnosprawności z terenu objętego LSR.

Celem realizowanego projektu  jest zwiększenie aktywności młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w wieku 6/7 do 18 lat w zakresie społecznym oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników projektu, mieszkańców miasta Chełmna poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

Projekt jest skierowany do 13 uczestników, mieszkańców miasta Chełmna.

W ramach projektu przewiduje się znaczące wsparcie grup defaworyzowanych wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to wsparcie 13 osób (w większości kobiet), mieszkańców Chełmna, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakłada się wzrost aktywności społecznej u 61,5% uczestników projektu.

Planowane efekty:

Dzięki projektowi uczestnicy zwiększą swoją aktywność w zakresie społecznym oraz wzmocnią poczucie własnej wartości. Umożliwi im to utworzony w ramach projektu Klub Młodzieżowy.

Dzięki projektowi nastąpi też:

 1. rozwijanie zainteresowań rękodzielniczych, sportowych i fotograficznych poprzez uczestnictwo w warsztatach
 2. wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem poprzez spotkania integracyjne
 3. wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez spotkania indywidualne

Wartość projektu:

52 880,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

50 000,00 zł

Biuro Projektu – Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno,  Tel. 56 686 24 85

Projekt jest realizowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

 

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w dniach od 11 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt:

“Grupa samopomocowa rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem”

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem.

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie aktywności rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem, oraz w/w dzieci w zakresie społecznym oraz wzrost motywacji do samodzielnego rozwiązywania problemów opieki i terapii w środowisku rodzinnym. Projekt jest skierowany do 20 uczestników (rodziców i dzieci), mieszkańców miasta Chełmna.

W ramach projektu przewiduje się znaczące wsparcie grup defaworyzowanych wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to wsparcie 10 osób (w większości kobiet) – rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem, mieszkańców Chełmna. Wsparcie będzie również kierowane do ich dzieci – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakłada się wzrost aktywności społecznej u 80% uczestników projektu.

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne nt. najnowocześniejszych metod opieki i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w warunkach domowych. Nastąpi też zwiększenie ich motywacji do samodzielnego, aktywnego poszukiwania pomocy oraz ugruntowanie postaw samopomocy i kooperacji w środowisku osób z niepełnosprawnościami w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z niepełnosprawności.

Dzięki projektowi nastąpi też:

 1. Zwiększenie motywacji do samodzielnego, aktywnego poszukiwania pomocy oraz nowoczesnych rozwiązań w zakresie opieki i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w warunkach domowych.
 2. Zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych nt. najnowocześniejszych metod opieki i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w warunkach domowych.
 3. Ugruntowanie postaw samopomocy i kooperacji.

Wartość projektu:

51 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

48 850,00 zł

Biuro Projektu – Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno,  Tel. 56 686 24 85

 

Projekt jest realizowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020


Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w dniach od 11 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt:

Szkoła społecznych liderów trzeźwienia “Pierwszy Kontakt”

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Celem realizowanego projektu  jest zdobycie przez uczestników projektu umiejętności pomagających w radzeniu sobie z problemami dotykającymi rodziny zagrożone alkoholizmem i w konsekwencji ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz nabycie kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) przez 8 osób uczestniczących w projekcie.  Projekt jest skierowany do 10 uczestników, mieszkańców miasta Chełmna.

Celem głównym jest organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna w celu poprawy jakości życia osób z problemem alkoholowym i ich otoczenia w zakresie radzenia sobie z uzależnieniem.

W ramach projektu przewiduje się znaczące wsparcie grup defaworyzowanych wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to wsparcie 10 osób z rodzin zagrożonych alkoholizmem, mieszkańców Chełmna. Zakłada się wzrost aktywności społecznej u 80% uczestników projektu.

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę z zakresu radzenia sobie z uzależnieniem, prawidłowych relacji rodzinnych i funkcjonowania rodziny. Zostaną zachęceni do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa.

Dzięki projektowi nastąpi też:

 1. Zwiększenie aktywności osób – niepijących alkoholików i osób współuzależnionych w zakresie działalności samopomocowej i wzajemnościowej na rzecz innych osób z problemem alkoholowym.
 2. Wypracowanie skutecznej formuły działań profilaktycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.
 3. Ugruntowanie postaw abstynenckich oraz nabycie umiejętności aktywnego radzenia sobie z problemem alkoholowym.

Wartość projektu:

52 705,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

50 000,00 zł

Biuro Projektu – Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno,  Tel. 56 686 24 85

Projekt jest realizowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020