ue

Działaj normalnie – czyli lokalnie!

Celem realizowanego przez Stowarzyszenie LUDZIE-LUDZIOM projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Chełmna. Zaplanowane w projekcie szkolenia w formie warsztatów, konsultacje, spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz utworzenie sieci kontaktów na bazie chełmińskich organizacji pozarządowych umożliwią opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru miasta.

Lokalna Strategia Rozwoju zostanie opracowana z udziałem lokalnej społeczności. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Działania obejmują 6 etapów:

  1. Etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza). W pracę na omawianym etapie zostaną zaangażowani, na równych zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach, przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców.
  2. Etap określania celów i ustalania ich hierarchii.
  3. Analiza SWOT – słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.
  4. Etap poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Etap formułowania wskaźników realizacji LSR.
  6. Etap identyfikacji grup docelowych strategii.

Końcowa wersja LSR będzie załącznikiem do wniosku Lokalnej Grupy Działania Chełmno o pozyskanie środków finansowych na jej realizację.

Biuro projektu:

Osiedle M. Skłodowskiej-Curie 4

86-200 Chełmno

tel: 726 707 525

czynne we wtorki – w godz. 9.00 – 14.00, oraz czwartki w godz. 12.00 – 17.00