I. Postanowienia Ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Ludzie – Ludziom.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospliitej Pliskiej, nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami z poza jej granic.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Chełmno.

§3

 1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.
 2. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4

 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność poprzez wolontariat, pracę społeczną członków oraz działalność nieodpłatną i odpłatną.
 2. Do realizacji celów i zadań statutowych oraz prowadzenie spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań lub celów statutowych.

§5

 1. Struktury organizacyjne stowarzyszenia reguluje niniejszy statut oraz akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych związków stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania. Decyzje o przystąpieniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są oddziały. Oddziały mają osobowość prawną.

II. Cele i sposób działania stowarzyszenia

§6

 1. Celem stowarzyszenia jest budzenie i pogłębianie wrażliwości na problemy społeczne.

§7

 1. Cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. prowadzenie i organizacje działalności charytatywnej,
  2. udzielanie pomocy osobom najbardziej potrzebującym,
  3. udzielanie osobom potrzebującym pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej,
  4. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków stowarzyszenia w obrębie działalności statutowej,
  5. pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych na działalność statutową,
  6. organizowanie imprez integracyjnych, różnych form spędzania wolnego czasu dla grup objętych działalnością statutową, członków stowarzyszenia i ich rodzin,
  7. organizowanie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i rewalidacyjnej,
  8. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobowościami zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
  9. współpracę z innymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami oraz instytucjami i jednostkami zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym,
  10. działalność w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i ich rodzin,
  11. reprezentowanie grup społecznych objętych działalnością statutową przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego,
  12. organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i szkoleniowej,
  13. aktywizację zawodową grup objętych działalnością statutową,
  14. działalność w zakresie szerzenia kultury, sztuki, zdrowego stylu życia i sportu,
  15. działalność na rzecz miasta Chełmna i Powiatu Chełmińskiego,
  16. działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

III. Członkowie stowarzyszenia

§8

 1. Członkiem stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub obcokrajowiec akceptujący cele statutowe, który złożył pisemną deklarację członkowską. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami stowarzyszenia bez prawa członkostwa we władzach stowarzyszenia, nie posiadają prawa wyborczego i nie opłacają składek.
 2. Instytucje oraz inne osoby prawne deklarujące pomoc materialną lub finansową w realizacji celów statutowych stowarzyszenia mogą zostać członkami wspierającymi, stosuje się do nich postanowienia niniejszego statutu dotyczące członków wspierających.
 3. Przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej: imię i nazwisko (nazwę instytucji), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz, gdy chodzi o osoby prawne i instytucje zakres deklarowanej pomocy stowarzyszeniu. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich, obejmowania w nim funkcji w organach zarządzających i prawa wyborczego.
 4. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Członkostwo honorowe w stowarzyszeniu nadaje Zarząd Stowarzyszenia. Członek honorowy stowarzyszenia posiada wszystkie prawa i obowiązki członka z wyjątkiem obowiązku opłacania składek.
 5. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  1. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
  2. wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
  3. posiadania legitymacji i noszenia odznak stowarzyszenia,
  4. korzystania z infrastruktury architektonicznej stowarzyszenia,
  5. brać udział w szkoleniach, konferencjach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
  6. nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych,
  7. poradnictwa i obsługi prawnej deklarowanej przez stowarzyszenie.
 6. Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są do:
  1. przestrzegania postanowień statutu stowarzyszenia,
  2. popierania i czynnego realizowania celów statutowych stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich,
  4. dbania o dobro majątku stowarzyszenia.
 7. Składkę miesięczną ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 8. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. śmierci członka stowarzyszenia,
  2. wystąpienia ze stowarzyszenia,
  3. skreślenie z listy członków, które może nastąpić, jeżeli członek zalega z płatnością składek co najmniej 6 miesięcy.
 9. Członkostwo wspierające lub honorowe ustaje na skutek:
  1. utraty osobowości prawnej,
  2. wystąpienie ze stowarzyszenia,
  3. śmierć członka,
  4. pozbawienie tej godności przez Zarząd Stowarzyszenia.

IV. Władze i Organizacje Stowarzyszenia

§10

 1. Władzami stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 2. Członkowie władz stowarzyszenia wybierani są poprzez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 3. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata. Członkowie obejmujący funkcje w tych władzach mogą je pełnić nie dłużej niż 2 kadencje.
 4. W razie, gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji z członków stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu w tym trybie, można powołać nie więcej niż połowę składu organu uzupełnianego.
 5. Walne Zebranie w głosowaniu może przyjąć lub odrzucić dokooptowanych członków organów uzupełnianych. Po przyjęciu przez Walne Zebranie w/w członków organów uzupełnianych zasada kooptacji ulega wznowieniu.

V. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§11

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest nie później niż na 2 tygodnie przed upływem kadencji władz stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek 1/4 liczby członków, Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Stowarzyszenia, nie później niż 1 miesiąc od daty wpłynięcia wniosku.

§12

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalanie statutu i zmian w statucie stowarzyszenia,
  2. wybór władz stowarzyszenia,
  3. uchwalanie głównych kierunków działania stowarzyszenia,
  4. rozstrzyganie odwołań od uchwał oraz o wykreślanie z listy członków,
  5. określanie wysokości składki członkowskiej,
  6. uchwalanie regulaminu działania władz stowarzyszenia,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez władze stowarzyszenia,
  8. udzielanie absolutorium za okres sprawozdawczy dla władz stowarzyszenia,
  9. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania stowarzyszenia oraz przekazania jego majątku,
  10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.

§13

 1. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 14 dni po upływie roku od poprzedniego Walnego Zebrania albo nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku w tej sprawie, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 2. W razie braku min. 50 % liczby członków zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu po upływie 30 min. i może ono podejmować uchwały bez względu na liczbę członków.
 3. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić członków pisemnie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed terminem.
 4. Proponowany porządek obrad może być zmieniany przez Walne Zebranie Członków.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

VI. Zarząd Stowarzyszenia

§14

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  1. prezes,
  2. wiceprezes,
  3. sekretarz,
  4. skarbnik,
  5. członek.
 2. O składzie Zarządu decyduje Walne Zebranie.
 3. Wybory członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 4. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się w trakcie Walnego Zebrania, przedstawia podział funkcji w zarządzie do wiadomości Walnego Zebrania.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Zwołuje je prezes lub wiceprezes.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 3/5 członków Zarządu, w razie równej liczby głosów, głosem decydującym jest głos prezesa w razie jego nieobecności wiceprezesa.

§15

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
  4. uchwalanie preliminarza budżetowego stowarzyszenia,
  5. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
  6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  7. powoływanie w miarę potrzeb fachowych zespołów do realizacji celów stowarzyszenia,
  8. rozstrzyganie sporów między członkami i zespołami stowarzyszenia,
  9. wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie,
  10. zajmowanie stanowiska i wypowiadanie się w sprawach związanych z polityka społeczną w zakresie działań statutowych.

VII. Komisja Rewizyjna

§16

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia i nie podlega zarządowi.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wybiera ze swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę, sekretarza i w zależności od potrzeb dwóch członków.
 3. Uchwały są podejmowane większością głosów przy udziale więcej niż połowy członków komisji.

§17

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola przestrzegania statutu i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,
  2. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej przynajmniej raz w roku,
  3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
  4. wnioskowanie o udzielanie absolutorium dla Zarządu,
  5. zatwierdzanie różnych sprawozdań księgowo-finansowych sporządzonych przez skarbnika Zarządu,
  6. żądanie od członków władz stowarzyszenia oraz członków zwykłych złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 2. Szczegółowy tryb oraz zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin organu.
 3. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli lub nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

VIII. Majątek

§18

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny i subwencje od osób i instytucji prawnych i firm,
  3. dotacje,
  4. środki uzyskane z działalności odpłatnej,
  5. nieruchomości,
  6. urządzenia i sprzęt techniczny będący wyposażeniem pomieszczeń stowarzyszenia,
  7. środki lub materiały pozyskane lub wykonane w trakcie realizacji zadań statutowych.

§19

 1. Dysponowanie majątkiem stowarzyszenia:
  1. środki finansowe lub materialne stowarzyszenia mogą być wykorzystywane tylko do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 2. Zabrania się wykorzystywania majątku stowarzyszenia do:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonać czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

IX. Rozwiązanie stowarzyszenia

§20

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przy obecności 1/2 ogólnej liczby członków i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostanie przeznaczony majątek stowarzyszenia.

X. Postanowienia końcowe

§21

 1. Składki członkowskie wpłacone na rzecz stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
 2. Członkowie stowarzyszenia nie mogą wykorzystywać członkostwa i nazwy stowarzyszenia do innych form działania niż cele statutowe bez zgody Zarządu Stowarzyszenia.