fundacja

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od 18 sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom w Chełmnie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy. Na ser podpuszczkowy dojrzewający będzie ogłoszony nowy przetarg. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia planowane dostawy dopiero od stycznia 2017 roku.

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie, realizować będzie cykliczne działania – spotkania z osobami wykluczonymi w ramach Klubu Integracji Społecznej, którego cele funkcjonowania dotyczą:

  • kierowania beneficjentów do odpowiednich instytucji prowadzących działania na rzecz osób objętych pomocą żywnościową,
  • objęcia beneficjentów z problemem alkoholowym opieką terapeutyczną w ramach grupy ds. uzależnień,
  • pomoc w poszukiwaniu pracy i uzyskania zatrudnienia.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących nabywania umiejętności przyrządzania posiłków z otrzymanych  produktów w ramach Podprogramu POPŻ 2016 oraz odpowiednich nawyków dietetycznych. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie objęło wsparciem żywnościowym 1.110 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były i są również działania dla beneficjentów pomocy żywnościowej w ramach  Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez  Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie.

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa za okres 2014 – 2015