Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 28.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze po zweryfikowaniu określonych wcześniej wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć dla chełmińskiej LGD, zajmowały się identyfikacją grup docelowych Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiono zestawienie grup defaworyzowanych wynikające z ankiet wypełnionych przez mieszkańców Chełmna. Członkowie grupy roboczej i zainteresowani mieszkańcy pracowali w dwóch zespołach. W trakcie dyskusji starano się zidentyfikować grupy docelowe dla określonych wcześniej celów i przedsięwzięć w następujących obszarach:

  1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
  2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz Rewitalizacja społeczna

Efektem prac zespołów roboczych było opracowane na podstawie zebranych ankiet i prac zespołu roboczego zestawienie grup de faworyzowanych na obszarze Gminy Miasto Chełmno (pobierz plik PDF)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)