Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 19.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze pracowały nad analizą SWOT (mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń) miasta Chełmna w następujących obszarach:

  1. wykluczenie społeczne, pomoc społeczna,
  2. przedsiębiorczość, rynek pracy.

Efektem prac zespołów roboczych było opracowanie analizy SWOT dla miasta (pobierz plik)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)