logo-3-elementyjpg-1

Na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i Beneficjentów a dotyczących działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanych z EFNP wprowadza się następujące zmiany od dnia 1.01.2017 roku:

I. Wprowadza się dwa dodatkowe artykuły spożywcze:

  • pasztet wieprzowy 160 g
  • szynka wieprzowa 300 g

II. Pomoc żywnościowa może być przekazana dla osób i rodzin mających status najbardziej potrzebujących oraz spełniających kryteria dochodowe określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Dochód w/w osób i rodzin nie może przekraczać 200 % kryterium  dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1 268 PLN dla osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe
  • 1 028 PLN  dla osoby w rodzinie