Category: Warsztat

Warsztat 28.01.2016

Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 28.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze po zweryfikowaniu określonych wcześniej wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć dla chełmińskiej LGD, zajmowały się identyfikacją grup docelowych Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiono zestawienie grup defaworyzowanych wynikające z ankiet wypełnionych przez mieszkańców Chełmna. Członkowie grupy roboczej i zainteresowani mieszkańcy pracowali w dwóch zespołach. W trakcie dyskusji starano się zidentyfikować grupy docelowe dla określonych wcześniej celów i przedsięwzięć w następujących obszarach:

  1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
  2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz Rewitalizacja społeczna

Efektem prac zespołów roboczych było opracowane na podstawie zebranych ankiet i prac zespołu roboczego zestawienie grup de faworyzowanych na obszarze Gminy Miasto Chełmno (pobierz plik PDF)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Warsztat 26.01.2016

Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 26.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze zweryfikowały i podsumowały rezultaty wcześniejszych zajęć warsztatowych. Następnie pracowały nad określeniem wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć oraz kryteriami wyboru operacji dla chełmińskiej LGD. Uczestnicy pracowali w dwóch zespołach i określali wskaźniki dla celów i przedsięwzięć w następujących obszarach:

  1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
  2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz Rewitalizacja społeczna

Efektem prac zespołów roboczych było opracowanie zawierające wskaźniki oraz kryteria wyboru operacji w ramach LSR dla obszaru miasta Chełmna.

Wypracowane materiały są dostępne w biurze projektu lub przesyłane indywidualnie na adres e-mailowy.

Wszystkie uwagi prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Warsztat 21.01.2016

Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 21.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze pracowały nad wyznaczeniem celów operacyjnych dla określonych wcześniej celów strategicznych miasta Chełmna. Uczestnicy pracowali w dwóch zespołach i wyznaczali cele operacyjne dla następujących celów strategicznych:

  1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
  2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz Rewitalizacja społeczna

Efektem prac zespołów roboczych było opracowanie zawierające cele strategiczne i operacyjne dla obszaru miasta Chełmna (pobierz plik).

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Warsztat 19.01.2016

Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 19.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze pracowały nad analizą SWOT (mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń) miasta Chełmna w następujących obszarach:

  1. wykluczenie społeczne, pomoc społeczna,
  2. przedsiębiorczość, rynek pracy.

Efektem prac zespołów roboczych było opracowanie analizy SWOT dla miasta (pobierz plik)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Warsztat 12.01.2016

Warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR i zainteresowanych mieszkańców Chełmna, które odbyło się w dniu 12.01.2016 r.

W trakcie spotkania zespoły robocze diagnozowały problemy w następujących obszarach:

  1. wykluczenie społeczne, pomoc społeczna, (pobierz plik)
  2. przedsiębiorczość, rynek pracy. (pobierz plik)

Wszystkie uwagi do zamieszczonych materiałów prosimy przedkładać na załączonym formularzu konsultacyjnym. (pobierz plik PDF), (pobierz plik DOC)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.